ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรก เตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า พร้อม ใบมีดดันดินหน้าและผานบุกเบิก จำนวน 1 คัน ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนัก วิจัยและพัฒนาการป่ไม้)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อ.pdf

Leave a Comment

Skip to content