พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 11 มกราคม 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมส่วนราชการทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)และทาง Facebook : Live NBT2HD ต่อจากนั้น นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ได้ชี้แจงแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565  ให้แก่ส่วนราชการ และกลุ่มจังหวัด  โดยขอให้จัดทำงบประมาณ ภายใต้ แนวทาง 13 ข้อ และที่สำคัญให้คำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดไว้  ผลสัมฤทธิ์ของงานที่จะได้รับ และ ประชาชนได้ประโยชน์จากการได้รับการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้

จากนั้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. เป็นประธานในการประชุมมอบนโยบายในการจัดการจัดงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ส่วนราชการในสังกัด ทส. โดยในส่วนของกลุ่มภารกิจทรัพยากรธรรมชาติได้ให้ความสำคัญในประเด็น

1.ให้ความสำคัญกับโครงการพระราชดำริ ของทุกพระองค์ โดยเฉพาะโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์

2.  การดำเนินการจัดที่ดินทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการ คทช.

3. ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน โดยการจัดการชุมชนในพื้นที่ป่า

4. เพิ่มพื้นที่ป่า และพื้นที่สีเขียว

5. ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ต่อมา นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส.  ได้ให้แนวทางในการจัดทำงบประมาณให้กับทุกส่วนราชการ มีประเด็นสำคัญกับกรมป่าไม้ ในประเด็น

1.  เร่งดำเนินการเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ในลักษณะป่าเพื่อการนันทนาการ ให้เป็นรูปธรรม

2. รายละเอียดงบประมาณของแต่ละหน่วยงานจะต้องเป็นไปตามภารกิจ โดยจัดลำดับความสำคัญของภารกิจเน้นงานตามนโยบาย เป็นเบื้องต้น

3. ในการชี้แจงงบประมาณขอให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายละเอียดให้ชัดเจน และตอบคำถามต่อกรรมาธิการอย่างกระชับและที่สำคัญจะต้องตอบคำถามให้ได้ว่าประชาชนได้ประโยชน์อะไรจากการดำเนินการในส่วนของกรมป่าไม้ ได้ร่วมรับฟังการประชุมผ่านระบบ Video Conference โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังด้วย

Leave a Comment

Skip to content