ประกวดราคาซื้อเครื่องมือหาพิกัดด้วยสั ญญาณดาวเทียมแบบพกพา จำนวน 132 เครื่อง (13-20 ม.ค. 64 ) (สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า)

ประกาศ-ประกวด-TOR- สี-GPS ปี64.pdf

Leave a Comment

Skip to content