ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำล ังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลัง คารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือ เหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท รอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้)

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก..pdf

Leave a Comment

Skip to content