นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุม Morning Talk ประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้เป็นประธานการประชุม Morning Talk ประจำวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม2 กรมป่าไม้ โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้จากส่วนกลางเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งถ่ายทอดผ่านระบบ Conference ไปยังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ท้องที่ทุกสำนัก โดยเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและ ทส. ในการนี้นายภูษิต พรหมมาณพ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ได้ซักซ้อมแนวทาง การดำเนินการตรวจพิสูจน์ไม้ของกลางในคดีอาญา ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยมาตรการควบคุมตรวจสอบและเร่งรัดการดำเนินคดีอาญาพ.ศ 2552 โดยมีสาระสำคัญว่า ข้าราชการที่ผ่านการอบรมการตรวจพิสูจน์ไม้ที่ขึ้นทะเบียนไว้ตามบัญชีของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เมื่อได้รับการสั่งการให้ออกไปดำเนินการตรวจพิสูจน์ จะต้องจัดทำบันทึกผลการตรวจพิสูจน์ พร้อมเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานที่สั่งการ เพื่อแจ้งผลฯให้หน่วยงานที่ร้องขอมา การประชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 10.30 น.

Leave a Comment

Skip to content