นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์

                วันที่ 12 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 กรมป่าไม้  นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมmorning talk ผู้บริหารเพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ โดยมี นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหารส่วนกลางทุกหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ได้มีการประชุมผ่าน VDO Conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคด้วย โดยมีสาระสำคัญในการประชุมดังนี้

                1. สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้การพิจารณาแต่งตั้งระดับรองอธิบดี ต้องขยายเวลาออกไป ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกรมป่าไม้มีประสิทธิภาพ จึงจะแต่งตั้งนายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ทำหน้าที่รองอธิบดีกรมป่าไม้ ด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอาวุโส และเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการแต่งตั้งรองอธิบดีกรมป่าไม้

                2. จากการมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทส. เมื่อวานนี้ ในส่วนของกรมป่าไม้ ที่จะต้องเร่งดำเนินการโดยด่วน คือ โครงการจัดที่ดินทำกินให้ราษฎร ภายใต้โครงการ คทช. ซึ่ง รมว.ทส. กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2565 ดังนั้น จึงขอให้สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ จัดทำแผนการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของ รมว.ทส.

                3. เรื่องไฟป่าและปัญหาหมอกควัน เป็นอีกเรื่องที่่ท้าทายการดำเนินงานของกรมป่าไม้ รวมถึงโครงการชิงเก็บที่กำหนดให้มีการเก็บเชื้อเพลิงให้ได้ 100 ตัน ตามแผนที่กำหนดไว้

                4. การเตรียมการย้ายสถานที่ทำงานของหน่วยงานในสังกัดที่ได้กำหนดหน่วยงานไว้เรียบร้อยแล้ว หากหน่วยงานใดพร้อมที่จะย้ายไปปฏิบัติงานที่สำนักงานใหม่ ก็ให้สามารถดำเนินการได้เลย ทั้งนี้ สำหรับหน่วยงานที่ยังต้องปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ก็ให้พิจารณาวงเงินงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการก่อน เพื่อจะได้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

Leave a Comment

Skip to content