นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และมูลนิธิกองทุนเพื่อการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ โดยนายพรชัย จิตนวเสถียร ประธานมูลนิธิฯ ร่วมกันจัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อพัฒนาพื้นที่ดอยอินทนนท์ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการอนุรักษ์ระบบนิเวศ การดำเนินกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการ การสงวนรักษา การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การศึกษาธรรมชาติ การสร้างจิตสำนึกในการดูแล รวมทั้งการเสนอข้อคิดเห็นเชิงนโยบาย ที่เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ดอยอินทนนท์พื้นที่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานขององค์ความรู้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

                ในการนี้ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน (นางนันทนา บุณยานันต์) และผู้แทน ทสจ. เชียงใหม่ (นายปิยะพงษ์ ประพันธ์วัฒนะ) ร่วมเป็นพยาน พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมป่าไม้ กรรมการมูลนิธิฯ และสื่อมวลชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรม Royal Peninsula อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่เช่น การแปรสภาพไปเป็นเชื้อเพลิง RDF และการแปรสภาพไปเป็นสินค้าชนิดอื่นๆอย่างเช่น ภาชนะ หรือถ่านหุงต้ม ที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่  และขอให้คิดว่าวัสดุเชื้อเพลิงเหล่านั้นคือเงินรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยป้องกันไฟป่าได้อีกทางหนึ่ง

Leave a Comment

Skip to content