นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือเพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็ว

วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้หารือร่วมกับ นายฉัฐภัสส์ นิลพฤกษ์ ผอ.ส่วนยุทธการด้านการป้องกันรักษาป่า นายภูษิต หิรัญพฤกษ์ ผอ.ส่วนป้องกันและกิจการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้แทนสำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและหารือแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามนโยบายของอธิบดีกรมป่าไม้ที่ได้มอบหมายให้กำกับดูแล สำนักป้องกันและควบคุมไฟป่า ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content