นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดตาก พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน ในโอกาสนี้ได้มอบโล่รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่จังหวัดตาก พบปะพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชน ในโอกาสนี้ได้มอบโล่รางวัลป่าชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด การประกวดป่าชุมนโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2563 แก่ป่าชุมชนบ้านคลองสัง มอบหนังสือแสดงป่าชุมชน 5 ป่าชุมชน และมอบเงินอุดหนุน (เงินกู้) โครงการสร้างเศรษฐกิจชุมชนจากป่าชุมชน จำนวน 10 ป่าชุมชน โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพงศ์รัตน๋ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผู้บริหารกระทรวงฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในส่วนของกรมป่าไม้มีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นายชูเกียรติ พงศ์ศิริวรรณ ผอ.สจป.ที่ 4 (ตาก) เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ พร้อมด้วยพี่น้องเครือข่ายป่าชุมชนร่วมต้อนรับ ณ ป่าชุมชนบ้านเด่นมะขาม อำเภอเมือง จังหวัดตาก

                นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวกับพี่น้องเครือข่ายว่า ขอขอบคุณเครือข่ายป่าชุมชนเมืองตากทุกๆ คน ที่ได้ช่วยกันดูแล เฝ้าวังรักษาป่า สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจ ความเสียสละที่จะร้กษาป่าแห่งนี้ไว้ เมื่อเราดูแลป่า ป่าก็จะดูแลเรา เพราะป่าให้ทั้งอาหาร สมุนไพร น้ำ รวมไปถึงรายได้เสริม อันจะทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากนั้นได้ร่วมปลูกไม้แดงซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตาก พร้อมทั้งทำแนวกันไฟบริเวณด้านหน้าเขตป่าชุมชน

Leave a Comment

Skip to content