นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

วันที่ 11 มกราคม 2564 นายพงศ์บุณย์ ปองทอง รองปลัด ทส. เป็นประธานการประชุมโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 กรมควบคุมมลพิษ  โดยมีนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ นายนรินทร์ ประทวนชัย ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ นายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า นายพฤกษ์ โสโน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการและพื้นที่เป้าหมายในการปลูกป่า การฟื้นฟูป่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และข้อเสนอรูปแบบโครงสร้างในการบริหารจัดการ  พร้อมแนวทางดำเนินการตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Leave a Comment

Skip to content