นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

                วันที่ 26 มกราคม  2564 ณ ห้องประชุม 1 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ นายจิระศักดิ์  ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  โดยมีผู้บริหารในส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม สรุปผลการประชุมดังนี้

                1. จากสถานการณ์รายงานผลของผู้ติดเชื้อที่ยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงขอให้ทุกสำนักกำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดตระหนัก  และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาขณะอยู่ในที่ปฏิบัติงาน

                2. ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาฝ่ายเลขานุการศูนย์โควิด 19  ได้ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรค บริเวณตั้งแต่ป้ายรอรถโดยสาร  หน้ากรมป่าไม้ ตลอดถึงอาคารเทียมคมกฤส ทั้ง 4 ชั้น พร้อมทั้งได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์ในการป้องกันโควิด ที่เก็บไว้ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำมาใช้ที่กรมป่าไม้เช่นเดิม

                3. มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานงานกับศูนย์สาธารณสุข 24 บางเขน เชิญเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้ และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ ในการป้องกันโควิด 19 ให้เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้ทราบ

                4. สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในกรมป่าไม้ ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากขอให้ระงับไว้ก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

                ทั้งนี้ หากภารกิจใดที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากเป็นกระบวนการในการดำเนินการภารกิจสำคัญของหน่วยงาน หากไม่ดำเนินการจะส่งผลกระทบ ต่อหน่วยงาน ขอให้พิจารณาถึงความเหมาะสม และหากจำเป็นต้องจัดขอให้รายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกรุงเทพมหานคร ทราบ 5. กรณีการรายงานการเดินทางไปราชการที่จะต้องรายงานให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ  ที่ ทส. 0206.4/ว 251 ลงวันที่ 25 มกราคม 2564  โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ รวบรวม และส่งให้สำนักบริหารกลาง เพื่อรวบรวมรายงานให้กระทรวงฯ ทราบในภาพรวมของกรมป่าไม้ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content