นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

                นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) โดยมีข้อสรุปการประชุม ดังนี้ 

                1. ให้ทุกหน่วยงานพิจารณาการทำงานในรูปแบบ WFH ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

                2. การขออนุมัติไปราชการให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา  โดยขอให้พิจารณาเพิ่มข้อความในหนังสือขออนุมัติความว่า “ทั้งนี้ ในการเดินทางไปราชการในครั้งนี้ จะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

                3.ให้ทุกหน่วยงานพิจารณานำแอปพลิเคชัน VWORLD โปรแกรม  VWORK มาใช้ควบคุมการปฏิบัติงานรูปแบบ WFH โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม และศึกษาคู่มือการใช้งานได้จากเว็บไซต์กรมป่าไม้

                4. กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดบัตรแสดงตนขณะที่ปฏิบัติงานตลอดเวลาและกำชับให้ รปภ. ติดสติ๊กเกอร์แสดงการผ่านการคัดกรองอุณหภูมิ 

Leave a Comment

Skip to content