กรมป่าไม้จัดประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                วันที่ 19 มกราคม 2564 ห้องประชุม 2 กรมป่าไม้ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโครงการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผอ. สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผอ. สำนักแผนงานฯ และผู้แทนจากสำนักในส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในการประชุมดังกล่าว เป็นการพิจารณาเพื่อจะตัดสินบรรจุภัณฑ์ทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ ซึ่งมีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน  54 ราย โดยแบ่งเป็นระดับมัธยมหรืออาชีวศึกษา จำนวน15 ราย ระดับอุดมศึกษา จำนวน 16 ราย และระดับประชาชนทั่วไป 14 ราย 

                ในการนี้  คณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การตัดสินผลงานที่ส่งเข้าประกวด  โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ย่อย ภายใต้หลักเกณฑ์หลักที่ได้กำหนดไว้ในประกาศกรมป่าไม้  สำหรับหลักเกณฑ์ย่อย คณะกรรมการ ได้พิจารณานำหลักเกณฑ์ของศูนย์ปฏิบัติการบรรจุภัณฑ์ไทย มาปรับใช้ โดยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ (3 ประเภท)  เป็นเงิน 150,000 บาท  รองชนะเลิศ อันดับ 1 (3 ประเภท) เป็นเงิน 60,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 เป็นเงิน 30,000 บาท และรางวัลชมเชย (3 รางวัล) เป็นเงิน 45,000 บาท กรมป่าไม้ กำหนดประกาศผลการตัดสินผลการประกวด ภายในเดือนมกราคม2564

1 thought on “กรมป่าไม้จัดประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

Leave a Comment

Skip to content