เรื่อง ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถโดยสารข นาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำ กว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน (สำนักบริหารก ลาง

pB0 ราคากลาง.pdf

Leave a Comment

Skip to content