สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์ฟืนฟูแหล่งน้ำช้างป่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงเปิดป้ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำช้างป่า หลังต้นน้ำภูไท อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โครงการเร่งด่วนเพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝน ปี 2563 (แก้มลิงคลองมะหาด) บ้านคลองมะหาด หมู่ที่ 14 อำเภอท่าตะเกียบ และพื้นที่เกษตรแปลงรวมบ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 20 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ และผู้บริหารในสังกัด ทส. ร่วมรับเสด็จฯ

Leave a Comment

Skip to content