ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดี เซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,40 0 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่ า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค ็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเ บอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประก วดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักวิจัยและพั ฒนาการป่าไม้)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก.pdf

Leave a Comment

Skip to content