ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกา ร โดยจ้างเอกชนดำเนินงานเพื่อปฏิบัติงานด้ านวิเคราะห์นโยบายและแผน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.2564 (4 มกราคม – 30 กั นยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ ง (สำนักแผนงานแล ะสารสนเทศ)

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content