ประกาศประกวดราคาซื้อ รถโดยสารขนาด 12 ที่ นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว ่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สำนักบริหารกลาง)

63117389085_1_20201126054453.pdf

ประกาศเชิญชวนรถตู้ สบก. (9 ธ.ค. 63).pdf

Leave a Comment

Skip to content