ประกวดราคาซื้ออากาศยานไร้คนขับ พร้อมระบบปิบัติการติดตามตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า จำนวน 8 เครื่อง

Leave a Comment

Skip to content