นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ (Morning Talk)

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมป่าไม้ (Morning Talk) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ โดยมีคณะผู้บริหารกรมป่าไม้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้ตรวจราชการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ และผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ทั้งนี้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ และหน่วยงานในภูมิภาค ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ในการนี้ ที่ประชุมร่วมหารือการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่เกษตรกลาง บางเขน และภายในพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งได้หารือเตรียมการรับเสด็จฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2563 โอกาสนี้ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ โดยผู้อำนวยการสำนักโครงการพระราชดำริ (นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์) ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

Leave a Comment

Skip to content