นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563

                วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฯ และผู้ทรงคุณวุฒิ และในส่วนของกรมป่าไม้มี นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาการเพิกถอนพื้นที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา (บางส่วน) ตำบลจันทบเพชร อำเภอ บ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อก่อสร้างอาคารสถานที่รองรับการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าเป็นจุดผ่านแดนถาวร ช่องสายตะกู และได้พิจารณาแนวทางดำเนินการในการนำเสนอพื้นที่ระหว่างพื้นที่แหล่งอนุรักษ์ทะเลอันดามัน และพื้นที่ระบบนิเวศป่าชายเลนจังหวัดระนอง เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ พร้อมพิจารณารายงานข้อเท็จจริงกรณีโครงการสร้างเขื่อนในแหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ และพื้นที่ใกล้เคียง

Leave a Comment

Skip to content