นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

          นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการศูนย์ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมีข้อสั่งการ

          1. ในขณะนี้ มีการพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ภายในประเทศ เพิ่มขึ้น 8 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ตาก พิจิตร ราชบุรี สิงห์บุรี และกรุงเทพมหานคร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคระมัดระวังตัวในการปฏิบัติงาน จัดตั้งจุดตรวจเซ็ค เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาติดต่อราชการ

          2. ให้สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ จัดเตรียม เจลแอลกอฮอล์ และแอลกฮอล์ฆ่าเชื้อ ให้เพียงพอต่อการใช้งานสำหรับเจ้าหน้าที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีที่สถานการณ์มีความรุนแรงมากขึ้น

          3. ให้สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4(ตาก) จัดมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับสเด็จ ที่จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 21-23 ธันวาคม 2563

          ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเฝ้าสังเกตุสุขภาพของตนเองและเพื่อร่วมงานอย่างใกล้ชิดหากมีอาการตองสงสัย หรือสุ่มเสี่ยงให้เข้ารับการตรวจรักษาโดยด่วนตลอดจนกักตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อสู่เพื่อนร่วมงานและบุคคลรอบข้าง

Leave a Comment

Skip to content