ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อโครงการจัด หาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการทำง านตามภารกิจของกรมป่าไม้ จำนวน 6 รายการ ด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Comment

Skip to content