ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปร ับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบต ั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเ ฉพาะเจาะจง

05112563.pdf

Leave a Comment

Skip to content