นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายปรีชา ทองคำ) ประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี

                นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ลงพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมหารือกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (นายปรีชา ทองคำ) ประชุมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนของจังหวัดสุพรรณบุรี  สืบเนื่องจากกลุ่มราษฎรผู้เดือดร้อนเรื่องที่ทำกิน จำนวน 60 คน ได้เดินทางมาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดที่ดินทำกินให้กับสมาชิก จำนวน 138 ราย และขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าองค์พระ ป่าพุระกำ และป่าเขาห้วยพลู ท้องที่ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขอนำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดสรรที่ดินทำกินให้กับราษฎร

                โดยท่านอธิบดีได้ชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กลุ่มราษฎรทราบว่า ในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดพื้นที่แปลงว่างในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 557 ไร่ เป็นพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกรมป่าไม้ได้แจ้งให้จังหวัดสุพรรณบุรีทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปแล้ว ซึ่งกลุ่มราษฎรได้เรียกร้องขอให้จัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎร จำนวน 138 ราย ในพื้นที่แปลงว่าง 557 ไร่ ซึ่งเป็นกลุ่มราษฎรเดิมที่เคยเรียกร้องมาก่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ชี้แจงให้กลุ่มราษฎรทราบว่า จะมีการประชุม คทช. จังหวัด ในเดือนธันวาคม 2563 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบพื้นที่แปลงว่างดังกล่าว และจะยื่นขออนุญาตต่อไป และเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว ในขั้นตอนการจัดที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินจะดำเนินการตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง คทช. จังหวัด จะดำเนินการด้วยความยุติธรรม ให้แก่กลุ่มราษฎรต่อไป สำหรับพื้นที่ขอคัดค้านการต่ออายุการอนุญาตใช้ประโยชน์ อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และสำนักการอนุญาติ เร่งสำรวจสรุปข้อมูลเพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานต่อไป  ในการนี้มี ทสจ.สุพรรณบุรี ผอ.สจป.ที่ 10 (ราชบุรี) โฆษกกรมป่าไม้  เข้าร่วมประชุมหารือ

Leave a Comment

Skip to content