นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป้าไม้ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า

สำนักการอนุญาต กรมป้าไม้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๓ ชั้น ๒ กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป้าไม้ เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต และคณะกรรมการในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นในการประชุม ซึ่งมีเรื่องนำเสนอพิจารณา จำนวน ๖ เรื่อง โดยเป็นคำขอของส่วนราชการ จำนวน ๕ คำขอ เอกชน จำนวน ๑ คำขอ และคุณะกรรมการ ฯ ให้ความเห็นชอบ จำนวน ๖ เรื่อง

Leave a Comment

Skip to content