นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563

                 นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานย่อยประสานการปรับปรุงโครงสร้างภายในกรมป่าไม้ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ชั้น 4 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผอ.สำนัก/กลุ่ม/ศูนย์ และ สจป.ที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมได้พิจารณา 2 เรื่องสำคัญ ดังนี้

                1. การจัดตั้งสำนักกฎหมายเป็นโครงสร้างหน่วยงานตามกฎหมาย ตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมป่าไม้

                2. การปรับพื้นที่รับผิดชอบของ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ที่ 7 (ขอนแก่น)

Leave a Comment

Skip to content