พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563

          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดมบรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กรมป่าไม้ นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2563 มาทอดถวาย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ และนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานดังกล่าวมียอดโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 1,705,463 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

Leave a Comment

Skip to content