ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารปฏิบ ัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่กรมป่าไมม้ได้มีโครงการ เช่าอาคารปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปพลางก่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น อาคารห้องประฏิบัติงาน จำนวน ๑ งานผู้ได้รับคัดเลือก ได้แก่ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน แคะค่าใช่จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

สแกน0004.pdf

Leave a Comment