นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563

          วันที่ 7 ตุลาคม 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วย ผู้บริหาร ทส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 202 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รมว.ทส. ได้ให้แนวทางและสั่งการให้เร่งรัดการดำเนินการ ดังนี้

          1. แนวทางการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีคดีความ 15 คดี (สรุปผลจากการประชุมคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63

          1) การแต่งตั้งคณะทํางานตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่/จังหวัด

          2) การตรวจสอบการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

          3) การลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

          4) การเยียวยาช่วยเหลือกรณีผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกดําเนินคดี

          5) การนิรโทษกรรมคดีจากนโยบายทวงคืนผืนป่าโดยมีคณะทํางานกลั่นกรอง

          2. แนวทางการแก้ไขปัญหารายพื้นที่ 66 กรณี

          1) รายงานความคืบหน้ารายกรณีตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

          2) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ รายภูมิภาค 4 ภาค เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจกรอบความร่วมมือ และแผนงานในการแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรม

          3. แนวทางการดําเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบาย 8 ด้าน

          1) รายงานความคืบหน้าการดําเนินงานตามข้อเสนอเชิงนโยบาย 8 กรณีตามผลการเจรจาเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563

          2) จัดให้มีการสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อระดมความคิดเห็น ข้อเสนอ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายจากทุกภาคส่วนและตั้งกลไกมารับผิดชอบ

          4. ข้อเสนอและแนวทางการดําเนินงานตามการประชุมการรับฟังความเห็นกฎหมายระดับรอง 7 ฉบับ ของสํานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี

          5. ข้อเสนอเพื่อโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่าชี้แจงวัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนินการโครงการ

Leave a Comment

Skip to content