ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ให้ความสำคัญในการสร้างความรับรู้ และการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญ

                ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  ให้ความสำคัญในการสร้างความรับรู้ และการสร้างความเข้าใจ การขับเคลื่อนงานตามภารกิจสำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยขอให้เครือข่ายป่าชุมชนร่วมขับเคลื่อนไทยไปด้วยก้น เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการปลูแป่าและป้องกันไฟป่า ร่วมกับภาครัฐ และภาคเอกชน ในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายป่าชุมชน” โดยมีอธิบดีกรมป่าไม้ (นายอรรถพล เจริญชันษา) รองอธิบดีกรมป่าไม้ (นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล) ผู้บริหารกรมป่าไม้ (ผอ.สจช. ผอ.สสผ. ชช.สวพ. ชช.สปฟ.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมป่าชุมชนจาก สจป. และประธานเครือข่ายป่าชุมชน68 จังหวัด ทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนาฯ  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลช แอนด์ คอนเวนชั่น

Leave a Comment

Skip to content