ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั กงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้เลือกสรรเป็นพนั กงานราชการ ทั่วไป ของสำนักแผนงานและสารสนเ ทศประจำปี2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

next02092563.pdf

Leave a Comment

Skip to content