ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนั กงาน (หมึกพิมพ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานร าชการทั่วไป ของสำนักแผนงานและสารสนเทศ ปร ะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

sls.pdf

Leave a Comment

Skip to content