ประกาศกรมป่าไม้

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอุปกรณ์สำหรับแปลภาษา โครงการการเจรจา คร้ังที่ ๓ (The Third Negotiation: NEG3) ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป โดยเฉพาะเจาะจง

Leave a Comment