ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการ เสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพล ิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๔, ๐๐๐ ลิตร จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา.pdf

Leave a Comment

Skip to content