นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วม ที่ประชุมนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน

                ในวันที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 ตึกสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ธกส. ภาคประชาสังคม และในส่วนของกรมป่าไม้ อาจารย์ พัลลภ กฤตยานวัช ที่ปรึกษา อปม. นายกมล นวลใย ผอ.สจป.ที่ 1 (เชียงใหม่) และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม ที่ประชุมนำเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาไฟป่า ฝุ่นควัน ทั้งในด้านปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน การป้องกันไฟป่า การจัดการเชื้อเพลิง การสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนของเครือข่ายความร่วมมือ โดยอธิบดีกรมป่าไม้ ให้ความเห็นและร่วมนำเสนอแนวทางความร่วมมือการแก้ไขปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน ในประเด็นต่างๆ เช่น นำเสนอผลการประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันภาคเหนือซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การเสนอจัดตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ได้ยกตัวอย่างการดำเนินงานโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า ภายใต้การประสานงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ซึ่งเป็นการดูแล ดิน น้ำ ป่า ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้อยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

Leave a Comment

Skip to content