นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ รุ่นที่ 1

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มสมรรถนะข้าราชการ เพื่อรองรับภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ รุ่นที่ 1 โดยมีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ สาขาที่ 10 (เพชรบุรี) ผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ตลอดจนผู้บริหารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งในการอบรมดังกล่าวประกอบด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 45 ราย อบรมระหว่างวันที่ 4 – 10 กันยายน 2563 เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายป่าไม้ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพูดในที่ชุมชน ทักษะการเป็นผู้นำ จิตอาสา ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติภาคสนาม การจัดระเบียบแถวเพื่อความเป็นระเบียบ

                ในการนี้ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ นำนิทรรศการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากไม้ขนาดเล็ก และวัสดุทดแทนไม้ นอกจากนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ได้ปลูกต้นยางนา เป็นที่ระลึก ณ สถานีวนวัฒนวิจัย ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Leave a Comment

Skip to content