นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2563

                เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 นายสมศักดิ์   สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า จากสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ 4/2563 โดยเป็นการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting Application) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะผู้แทนไทยในการประชุม

                ผู้เชี่ยวชาญร่วม ครั้งที่ 5 ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งมีกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2563 โดยการประชุมในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามของทางฝ่ายสหภาพยุโรปและเป็นการเตรียมข้อซักถามของคณะผู้แทนไทยด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ผลของการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วม เกิดประโยชน์ต่อการเตรียมการของคณะกรรมการเจรจาฯ มากที่สุดอันจะส่งผลดีต่อการดำเนินงานการจัดทำข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ของทั้งสองฝ่าย

Leave a Comment

Skip to content