นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนปฏิบัติการดิจิทัลขอฃกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2565-2568)

                ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรม มารวยกาเด้นท์ กทม. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดแผนปฏิบัติการดิจิทัลขอฃกรมป่าไม้ (พ.ศ. 2565-2568) โดยมีผู้บริหารกรมป่าไม้ร่วมประชุม ทั้งนี้นายอภิรักษ์ ทหรานนท์ ผอ.ศทส. เป็นผู้กล่าวรายงาน การประชุมดังกล่าวมีวัตถึประสงค์เพื่อนำข้อมูลและข้อคิดเห็นมาใช้ในการการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ โดย ศทส. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดทำแผนดิจิทัลจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. (ผศ.ดร. อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์ และ ผศ.ดร. เขมะฑัต วิภาตะวนิช) ซึ่งจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 7 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมในการวิเคราะห์และเสนอข้อคิดเห็นจำนวน 74 ราย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเป็นผู้ใช้งานระบบสารสนเทศจำนวน 12 ระบบ พร้อมทั้งดำเนินการสอบถามข้อมูลออนไลน์ และได้รับการเสนอความเห็นจากเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 75 ราย แล้วนำข้อมูลที่ได้จากการประชุมมาจัดทำร่างแผนปฏิบัติงานฯ และสำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศของกรมป่าไม้ทั้ง 12 ระบบ เพื่อให้ผู้บริหารกรมป่าไม้ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะ แล้วนำไปปรับปรุงแผนงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

Leave a Comment

Skip to content