นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคดีความที่ดินและการบังคับคดี ครั้งที่ 1/2563

            วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคดีความที่ดินและการบังคับคดี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่แวดล้อม (นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์) เป็นประธานการประชุม ซึ่งในส่วนของกรมป่าไม้มีผอ.สปฟ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

            ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในประเด็นความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหากรณีคดีความ 15 คดี ในความรับผิดชอบของ ทส. โดยมีประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกรมป่าไม้ 3 คดี ได้แก่กรณีแปลงปลูกป่าห้วยน้ำหิน จ.น่าน กรณีป่าสงวนแม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง ทับที่ดินทำกินประชาชน และกรณีป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยแลป่าดอยยาว และป่าดอยพระบาททับที่ชุมชน และร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานของคณะทำงานรวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาด้านคดีความที่ดินทำกินและการบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับ ทส. และ ยธ. ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินงานของคณะทำงานทั้ง 2 ชุด

Leave a Comment

Skip to content