นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                วันที่ 10 กันยายน 2563 เวลา 9.30 น ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) นายปรมินทร์ วงศ์สุวัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักฯ โดยมีผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง) ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้อุตรดิตถ์ ข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าร่วมประชุม โดยสำนักฯได้รายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                ทั้งนี้รองอธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบโอวาทและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกคนรักใคร่กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติหน้าที่ ร่วมกันคิด ร่วมกันแก้ไขปัญหา เพราะทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ ต้องทำงานและแสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ และให้อยู่อย่างมีคุณค่าและอยู่อย่างมีความสุข

Leave a Comment

Skip to content