เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได ้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ทส16 01.7/16910 ลว 20/8/63

เอกสาร

Leave a Comment

Skip to content