เรื่อง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได ้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ที่ ทส1 601.7/16910 ลว.20 ส.ค. 63

Leave a Comment

Skip to content