พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

                วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ อาคารคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา “การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นกลไกหลักในการบูรณาการความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในประเด็น การจัดการป่าชุมชน/การปลูกป่าและป้องกันไฟป่า/การบริหารจัดการน้ำ/การแก้ไขปัญหาฝุ่นและหมอกควัน

                โอกาสเดียวกันนี้ ท่านรองนายกฯ  พร้อมด้วย พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ (ผอ.ศอญ.) และนายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบคู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยปลัดทส. (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ได้มอบคู่มือให้แก่ ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย (รองปลัดกระทรวงฯ นายพรพจน์ เพ็ญพาส) เพื่อให้ผวจ. นำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป

Leave a Comment

Skip to content