พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2563

          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 พลเรือเอก ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ครั้งที่ 1/2563 โดยมี คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม และในส่วนของ ทส. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. หน.ผตร.ทส ผตร.ทส. อปม. ออส. ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการและขั้นตอนการดำเนินโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ระดับจังหวัด ทั้งนี้ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” มีเป้าหมายรวมกันจำนวนไม่ต่ำกว่า 2.68 ล้านไร่ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในปี พ.ศ. 2563 – 2570 โดยมีแผนและเป้าหมายการดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 ระยะเร่งด่วน ดำเนินการเสร็จภายใน 28 ก.ค. 2563 ส่วนระยะที่ 2 และ 3 ดำเนินการในปี พ.ศ. 2563-2570 ในส่วนของกรมป่าไม้มี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน นางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและสารสนเทศ นายธีรยุทธ สมตน ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

Leave a Comment

Skip to content