นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมประชุมติดตามงาน คทช. จ.น่าน และซักซ้อมการทำงานสนับสนุนโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์

          วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมศูนย์ป่าไม้น่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายจีระ ทรงพุฒ ผอ.สจป.ที่ 4 สาขาแพร่ นางสาวอรวรรณ ปัญญาพรวิทยา ผู้อำนวยการ ส่วน จัดการสิทธิ์การใช้ที่ดินป่าไม้ นายมานะ จิตฤทธิ์ ผอ.ศูนย์ป่าไม้น่าน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผอ.สจป.ที่ 4 สาขาแพร่ นำเสนอผลการดำเนินการดำเนินการ คทช. ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 4 กลุ่ม  ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 ลุ่มน้ำ 3,4,5 ก่อนมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541

– ดำเนินการแล้ว 164,125 ไร่ อนุญาตแล้ว 88,810 ไร่ อยู่ระหว่างอนุญาต 75,315 ไร่

– คงเหลือ 110,680 ไร่ จะดำเนินการสำรวจรังวัด และพิสูจน์สิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ( ใช้งบประมาณจังหวัดน่าน จำนวน 2,768,000 บาทปฏิบัติงาน จำนวน 5 เดือน เมษายน-สิงหาคม 2563 ปัจจุบันดำเนินกรแล้วเสร็จถึงเดือน กรกฎาคม จำนวน 80,992-0-43ไร่ )

          กลุ่มที่ 2 ลุ่มน้ำ 3,4,5 หลังมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 จำนวน 180,559 ไร่

– อยู่ระหว่างกำหนดแนวทางขออนุญาตตามมาตรา 16 จำนวน 6,495 ไร่ ที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

          กลุ่มที่ 3 ลุ่มน้ำ 1,2 ก่อนมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 จำนวน 348,030 ไร่

– รับรองการอยู่อาศัยทำกิน รวม 48,773 ไร่ ที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

          กลุ่มที่ 4 ลุ่มน้ำ 1,2 หลังมติ ค.ร.ม. 30 มิ.ย. 2541 ก่อนปี 2557 (คำสั่ง คสช. ที่ 66/2557 ลว.17 มิ.ย. 57) จำนวน 554,157 ไร่

– ดำเนินโครงการปลูกป่าแบบมีส่วนร่วม (ผู้ช่วยป่าไม้) รวม 22,048 ไร่ ที่เหลือจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2563

          ในการนี้ อธิบดีกรมป่าไม้ ให้เจ้าหน้าที่เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ต้องประสานการทำงานกับประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการดำเนินงานของน่านแซนด์บ็อกซ์ ต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ประสานงานโดยตรง มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นกว่าเดิม เน้นการดำเนินการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning) ให้ชัดเจนและแล้วเสร็จโดยเร็ว ต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติงาน ในส่วนของกรมป่าไม้ต้องไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน และต้องสนับสนุนการทำงานให้เต็มที่ในทุกกิจกรรม เช่น การเพาะชำ การปลูกต้นไม้ การทำฝายและงานอนุญาตต่างๆ

Leave a Comment

Skip to content