นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563

                นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการมอบนโยบายและบรรยายพิเศษการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปี พ.ศ. 2563  จำนวน 133 ราย ทั้งในส่วนกลาง และ conference ไปยังหน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงาน โดยท่านอธิบดีกรมป่าไม้ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานที่สำคัญ ดังนี้

                1. ขอให้ข้าราชการใหม่ทุกคนให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ของกรมป่าไม้ และต้องทำความเข้าใจวิสัยทัศน์ของกรม เนื่องจากวิสัยทัศน์บอกถึงภารกิจสำคัญของกรมป่าไม้ ที่ต้องดำเนินการ และเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ต้องดำเนินการ

                2.  ข้าราชการใหม่ทุกคน ต้องเร่งสะสมประสบการณ์ในการทำงานโดยต้องใช้เวลาน้อยที่สุด และต้องไม่เกิน 5 ปี สำหรับการสั่งสมประสบการณ์ หลังจากนั้น ต้องนำประสบการณ์ มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

                3. ในการปฏิบัติงานจะต้องเรียนรู้งานให้ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเขียนหนังสือราชการ งานด้านการป้องกันรักษาป่า งานด้านการส่งเสริมการปลูกป่า งานด้านป่าชุมชน เป็นต้น

                4.  ขอให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และขอให้ก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

                ในการนี้ มีผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ (นายจุมพฏ ชอบธรรม) ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่า ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ และผู้แทนจากสำนักในส่วนกลาง  ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ด้วย

Leave a Comment

Skip to content