นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมป่าไม้ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแผนงานโครงการเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมน้ำปิง ชั้น 4 อาคารจุฑามาศ ถนนวิภาวดีรังสิต สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ โดยมีนายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม และในส่วนกรมป่าไม้ มีนายนพดล ฮมแสน ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต และ ดร.สุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการส่งเสริมการปลูกป่า เข้าร่วมด้วย

                ในการประชุมฯ เป็นการพิจารณารายละเอียดแผนงานโครงการของหน่วยงานที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตามแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยข้อมูลที่ได้จากการประชุมเป็นการพิจารณาเพื่อสรุปผลนำเสนอต่อประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content