นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

                วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมป่าไม้ ครั้งที่ 6/2563 โดยมีนายธรรมนูญ อัครพินท์ ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ พร้อมด้วยนางวราวรรณ ธนะกิจรุ่งเรือง ผอ.สผส. นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ ผอ.สคร. นางสาวพรพิมล จ้อยเล็ก หน.กลุ่มตรวจสอบภายใน นายปราโมท ห่านวิไล ผอ.กพร. และผู้แทนสำนักส่วนกลาง เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมได้ประชุมผ่านระบบ Video Conference ไปยังสจป. ทุกสำนัก ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้

                ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละสำนักซึ่งภาพรวมผลการเบิกจ่ายของกรมป่าไม้ คิดเป็น 73.19% งบดำเนินงาน คิดเป็น 70.93% และงบลงทุน คิดเป็น 54.86% ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้สามารถนำมาใช้ดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพ

Leave a Comment

Skip to content