นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

                วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 นายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ ได้กล่าวให้แนวทางในการดำเนินงานภายหลังที่ได้รับความรู้จากการอบรมด้วย

                ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถผลิตและเผยแพร่สื่อวีดิทัศน์ สื่อสารและอธิบายข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญให้ประชาชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ รับรู้เข้าใจ เชื่อมั่น และนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร และเพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อบุคคลและสื่อวีดิทัศน์ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อเหตุการณ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกรมป่าไม้ต่อไป

Leave a Comment

Skip to content